To niewielkie miasteczko, liczące ledwie około 16 tys. mieszkańców, położone w centrum Czeskiego Raju, bardzo atrakcyjnego turystycznie regionu Republiki Czeskiej, jest ważnym ośrodkiem czeskiej nauki, kultury i gospodarki.
Już w XVI wieku miasto słynęło ze szlifowania kamieni szlachetnych, szczególnie jaspisów i agatów wydobywanych na zboczach pobliskiego Kozakova. W XVIII wieku przetwarzano tu na dużą skalę minerały wydobywane także w innych miejscach Czech, oraz importowane z krajów europejskich i zamorskich. W tym czasie powstała też w Turnovie huta szkła produkująca tzw. kompozycję szklaną, z której szlifowano bardzo dobre imitacje różnych kamieni szlachetnych.
Dla miłośników minerałów i skał Turnov i jego okolice są miejscem niezwykle atrakcyjnym. Od wieków jest to bowiem nieformalne środkowoeuropejskie centrum pozyskiwania i obróbki różnorakich surowców mineralnych i skalnych wykorzystywanych zdobniczo. Wszystko zaczęło się jeszcze w średniowieczu za sprawą czeskich możnowładców. Szczególnym zamiłowaniem do kamieni szlachetnych wyróżnili się zwłaszcza: Przemysław Otokar II, (1253 - 1278), król Czech oraz Elżbieta z Przemyślidów (1292-1330), królowa czeska, matka cesarz Karola IV Luksemburskiego. Kolejnym władcą, który w sposób znaczący przyczynił się do wzrostu zainteresowania minerałami z terenu Czech i ich gospodarczym wykorzystaniem był Rudolf II Habsburg (1576 - 1611) cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i król Czech w latach 1576-1611, a także król Węgier w latach 1576-1608. Nie tylko kolekcjonował minerały, ale wysyłał po nie poszukiwaczy nadając im w podzięce liczne przywileje i uprawnienia. Jednak największy wzrost zainteresowania minerałami i ich zdobniczym wykorzystaniem nastąpił dopiero pod koniec XVIII wieku. Fluktuując nieco, zainteresowanie to utrzymuje się po dzień dzisiejszy. Świadczy o tym choćby wartość eksportu wyrobów jubilerskich i zdobniczych wytwarzanych w tym regionie, a oceniana obecnie na około 0,2 mld koron czeskich  rocznie. 
Najbardziej znanym minerałem przetwarzanym w Turnovie jest od dawna tzw. czeski granat; pierwotnie: Granati Bohemiki, Garnet Boheme (ang.), le grenat de Bohême (franc.). Jest to nazwa dobrze znanego i uznanego w świecie krwistoczerwonego granatu (piropu) o wysokich walorach estetycznych, który jest pozyskiwany od średniowiecza z wielu miejsc na terenie północnych Czech. Najbardziej znane wystąpienia lokują się w okolicach Trebenic. Skałą macierzystą granatu jest lherzolit (skała z rodziny perydotytów) wypełniający niezbyt rozległe diatremy czyli wąskie, lejkowate kominy wulkaniczne dość podobne w charakterze do diamentonośnych kominów kimberlitowych. Notabene zanotowano w nich dotychczas tylko trzy znaleziska diamentu; ostatnie przed pięćdziesięcioma laty. Owe lherzolitowe diatremy są złożami pierwotnymi czeskiego granatu. Ich erozja umożliwiła powstanie także wielu wtórnych złóż granatu, wiekowo późniejszych, lokujących się wśród utworów permo-karbonu, kredy, trzeciorzędu, a nawet czwartorzędu. Po raz pierwszy nazwa Granati Bohemiki wprowadzona została do użytku przez Anzelma de Boot, wielkiego miłośnika i znawcę kamieni szlachetnych, nadwornego lekarza cesarza Rudolfa II Habsburga. Nazwa wywodzi się ze średniowiecznej łaciny (Boiohaemum, Boiohaemia = kraina ludu Bojów). W starożytności mianem tym określano obszar zamieszkany przez celtycki lud Bojów, zasiedlający te tereny w V-IV w. p.n.e. Mimo, że wywędrowali potem na Półwysep Apeniński, ich pierwotna ojczyzna zachowała w języku łacińskim swoją nazwę również po kolonizacji germańskiej, a potem także słowiańskiej.
W całym świecie Turnov zasłynął przede wszystkim z produkcji biżuterii z czeskiego granatu. Ma ona niepowtarzalny, swoisty, łatwo rozpoznawalny styl i wygląd. Znanych jest kilkanaście tysięcy jej wzorów. Biżuteria z czeskiego granatu cieszyła się największym popytem w XIX wieku. Do wspaniałego rozkwitu tego ośrodka z pewnością przyczyniła się założona w Turnovie już w 1884 roku szkoła artystyczno-przemysłowa, kształcąca szlifierzy, złotników i kowali artystycznych. Warto podkreślić, że szkoła ta była pierwszą tego rodzaju placówką oświatową w Europie Środkowej. Chlubi się tym, że wykonano w niej między innymi klejnoty koronne Czech. Ekspozycję pochodzących z niej dzieł rękodzieła artystycznego obejrzeć można w Muzeum Czeskiego Raju (OMČR) - ponadto muzeum prezentuje ekspozycję poświęconą metodom produkcji klejnotów. Każdego lata w Turnovie odbywają się liczne imprezy i wystawy propagujące problematykę gemmologiczną, mineralogiczną, jubilerską i kamieniarską; obejrzeć tu można różne sposoby tradycyjnej i nowoczesnej obróbki kamieni szlachetnych, produkcję z nich klejnotów i różnorakich ozdób oraz giełdę minerałów i wyrobów z nich. Nieczynna już dziś Huta Paclta rozsławiła w XIX wieku Turnov imitacjami kamieni szlachetnych wytwarzanymi z wytapianej tutaj kompozycji szklanej. 
Z wystąpieniami czeskiego granatu i innych bardzo ciekawych, a jednocześnie atrakcyjnych wizualnie minerałów i zawierających je skał mogli zapoznać się w tym roku studenci I roku magisterskich studiów geologicznych specjalizacji geochemiczno-mineralogicznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Okazją ku temu były kilkudniowe Ćwiczenia terenowe z petrologii i mineralogii regionalnej. Czeskim przewodnikiem w tych peregrynacjach był RNDr Ivan Turnovec, znany geolog i gemmolog z Turnova zaprzyjaźniony z Laboratorium Gemmologicznym Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki jego pomocy możliwe było zaznajomienie się nie tylko z wystąpieniami czeskiego granatu, ale także z wystąpieniami wielu innych niespotykanych w Polsce minerałów i skał, takich na przykład jak ozdobne porcelanity i fonolity, chryzolity o walorach jubilerskich. Zebrana w trakcie ćwiczeń kolekcja minerałów i skał wzbogaciła zbiory Laboratorium gemmologicznego oraz Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.