SPIS  TREŚCI
1. Wstęp 
2. Charakterystyka kamieni szlachetnych i ozdobnych

Przedstawiono charakterystykę blisko 150  materiałów gemmologicznych. Nazwy każdego z nich uporządkowano według kolejności alfabetycznej. Dla udogodnienia dostępu, wiadomości     
o każdym kamieniu szlachetnym czy ozdobnym zestawiono według następującego schematu:
Opis
- rodzaj  (minerał, syntetyk, substancja organiczna)
- układ krystalograficzny
- skład chemiczny
- odmiany (nazewnictwo)
- nazewnictwo niewłaściwe (błędne)
- najczęściej spotykana wielkość wyrobów
- przeważnie stosowane szlify
Barwa
- rozmieszczenie barwy
- przepuszczalność  światła
Efekty optyczne
Inkluzje
Podstawowe cechy identyfikacyjne

- charakter optyczny
- współczynnik refrakcji
- dyspersja refrakcji
- dwójłomność
- pleochroizm (anizotropia absorpcji światła)
- widmo absorpcji
- przyczyny barwy
- fluorescencja (LW, SW)
- gęstość właściwa
- połysk
- połysk poleru
- przełam
- łupliwość
- pokrój kryształów
- inne własności charakterystyczne
Waloryzacja (poprawianie)
- metoda
- rezultat, jego trwałość
- częstość stosowania
- wykrywanie
- przestrogi
Imitacje (konfuzje)
Trwałość

- twardość wg skali Mohsa
- zwięzłość (spoistość)
- odporność na: temperaturę, światło, chemikalia
Czyszczenie wyrobów
- metoda
- zagrożenia
Rozpowszechnienie
- dostępność
- popularność
- pochodzenie
- główne złoża (minerał) lub główni producenci (syntetyk)
Przestrogi
- warunki bezpiecznego użytkowania wyrobów
3. Literatura