SPIS  TREŚCI
1. Wstęp
2. Fale świetlne
3. Współczynnik refrakcji
4. Światło i granica środowisk

    4.1. Refraktometr gemmologiczny
    4.2. Binokular gemmologiczny
    4.3. Imersjoskop
5. Polaryzacja światła
    5.1. Otrzymywanie światła spolaryzowanego
    5.2. Polaryskop gemmologiczny
6. Podwójne załamanie światła
7. Podział kryształów na grupy optyczne
8. Odwzorowanie własności optycznych kryształów

     8.1. Modele dwupowłokowe
     8.2. Modele jednopowłokowe
9. Symetria geometryczna i optyczna kryształów
10. Współczynnik refrakcji i struktura kryształów
11. Dyspersja światła w kryształach
12. Absorpcja i anizotropia absorpcji światła w kryształach

      12.1. Spektroskop gemmologiczny (widma optyczne)
      12.2. Dychroskop
13. Rozpraszanie światła w kryształach
14. Dyfrakcja światła w kryształach
15. Interferencja światła w kryształach
16. Odbicie światła przez kryształy
17. Barwa kryształów

      17.1. Chromofory
      17.2. Transfer ładunków
      17.3. Centra barwne
      17.4. Aktywne pasma energetyczne
      17.5. Efekty optyczne.
18. Luminescencja kryształów
      18.1. Lampy rtęciowe
      18.2. Testery fluorescencji
19. Kryształy optycznie aktywne
20. Anomalie optyczne w kryształach
21. Reakcje fotochemiczne w kryształach
22. Kryształy pod mikroskopem polaryzacyjnym

      22.1. Preparaty mikroskopowe
      22.2. Mikroskopy polaryzacyjne
               22.2.1. Obsługa mikroskopu petrograficznego
               22.2.2. Droga światła w transmisyjnym mikroskopie polaryzacyjnym
      22.3. Badania ortoskopowe
               22.3.1. Oznaczanie współczynnika refrakcji
                           22.3.1.1. Metoda F. Beckego
                           22.3.1.2. Metoda reliefu
                           22.3.1.3. Metoda „jaszczurowatej powierzchni"
                           22.3.1.4. Metoda skośnego oświetlenia
                           22.3.1.5. Metoda de Chaulnesa
               22.3.2. Wygaszanie światła przez kryształy i pomiar kąta wygaszania
               22.3.3. Pleochroizm (polichroizm)
               22.3.4. Barwy interferencyjn
               22.3.5. Dwójłomność przekroju kryształu
               22.3.6. Kompensatory i ich wykorzystanie
     22.4. Badania konoskopowe
              22.4.1. Kryształy jedno- i dwuosiowe optycznie
              22.4.2. Znak optyczny
              22.4.3. Kąt osi optycznych
              22.4.4. Skręcenie płaszczyzny polaryzacji
              22.4.5. Dyspersja dwójłomności i kąta osi optycznych
     22.5. Tok standardowych oznaczeń mikroskopowych
     22.6. Mikroskopowa ocena twardości kryształu (minerału)
     22.7. Stolik uniwersalny (stolik Fiodorowa)
23. Literatura zalecana