RAMOWE PROGRAMY SZKOLEŃ

„STANDARDOWE METODY IDENTYFIKACJI KAMIENI JUBILERSKICH”         
 
(czas trwania 80 godz.)                                                                                                                   

1. Podstawowe wiadomości o świetle. 
2. Światło i granica środowisk.
3. Lupa gemmologiczna i jej wykorzystanie.
4. Refraktometr gemmologiczny i jego wykorzystanie.
5. Binokular gemmologiczny.
6. Immersjoskop gemmologiczny.
7. Polaryzacja światła. Podwójne załamanie światła w kryształach. Podział kryształów na grupy optyczne.
8. Odwzorowywanie najważniejszych własności optycznych kryształów.
9. Polaryskop gemmologiczny (światło równoległe).
10. Polaryskop gemmologiczny (światło zbieżne).
11. Symetria geometryczna i optyczna kryształów.
12. Absorpcja i anizotropia absorpcji światła w kryształach. Dychroskop gemmologiczny.
13. Dyspersja światła w kryształach i jej skutki dla wyglądu oszlifowanych kamieni jubilerskich.
14. Odbicie światła.Połysk naturalny. Połysk poleru.
15. Fluorescencja kryształów. Źródła ultrafioletu. Zakresy pobudzania fluorescencji. Warunki i przyrządy. do obserwacji fluorescencji. Interpretacja obserwacji.    
16. Spektroskop gemmologiczny. Widma. 
17. Barwa kryształów i jej geneza.
18. Interferencja światła i jej skutki w kamieniach jubilerskich.  
19. Dyfrakcja światła i jej skutki w kamieniach jubilerskich.     
20. Rozpraszanie światła w kryształach i jego skutki  w kamieniach jubilerskich. 
21. Efekty optyczne kamieni jubilerskich. 
22. Anomalie optyczne.  
23. Gęstość względna. Ciecze ciężkie. Waga hydrostatyczna. 
24. Twardość. Skale twardości.


 „ZNAWCA  DIAMENTÓW JUBILERSKICH”
(czas trwania 120 godz.)
                                                                                                                  

1. Rzeczoznawstwo jubilerskie. Prawne aspekty rzeczoznawstwa jubilerskiego. Rola rzeczoznawców w obrocie jubilerskim. Certyfikat, ekspertyza, wycena. 
2. Diament – struktura, postać kryształów, zbliźniaczenia. Klasyfikacje diamentów i ich nomenklatura. Geneza i typy złóż diamentów, miejsca występowania. 
3. Diamenty jubilerskie. Kryteria oceny handlowej (tzw. 4C). Systemy klasyfikacyjne. Szlif brylantowy okrągły i jego elementy. Standardy szlifu brylantowego. Ewolucja szlifów. Inne szlify.
4. Czystość diamentów oszlifowanych. Zanieczyszczenia i ich rodzaje. Klasy czystości. Charakterystyka znamion wewnętrznych. Symbole znamion wewnętrznych i zasady ich graficznej notacji. Znamiona zewnętrzne i ich charakterystyka. Znamiona wewnętrzne i ich szczegółowa charakterystyka. Wpływ znamion zewnętrznych na ocenę czystości. Sposoby notacji.
5. Fizyczne i chemiczne właściwości diamentów (optyczne, elektryczne, termiczne, mechaniczne, odpornościowe).
6. Barwa i jej właściwości. Czynniki barwotwórcze. Systemy barw. Metody oceny barwy. Skale barw. Wzorce barwy brylantów.
7. Proporcje i symetria szlifu; poprawność wykonania. Błędy mierzalne i niemierzalne.
Geometryczne metody oceny szlifu brylantowego ze szczególnym uwzględnieniem grubości rondysty, wielkości tafli, wysokości korony, wysokości pawilonu, wielkości koletu. Wizualne metody oceny szlifu brylantowego. Idealskop. Brylanty o szlifie fantazyjnym.
8. Szlifowanie diamentów. Modernizacja szlifów. Modyfikacje szlifu brylantowego; dopuszczalne odstępstwa.
9. Jubilerskie diamenty syntetyczne
10. Imitacje diamentów i metody ich identyfikacji.
11. Diamenty poprawiane; stosowne metody, ich skutki i wpływ na  wartość.                                                                                    
12. Szacowanie wartości i wycena diamentów jubilerskich. Światowy rynek diamentów (trendy, cenniki i ceny, giełdy itp.).      


„ZNAWCA  KAMIENI JUBILERSKICH”
(czas trwania 180 godz.)
                                                                                                                  

1. Złoża kamieni jubilerskich na świecie. Ogólne wiadomości o kamieniach jubilerskich (minerał, powstawanie minerałów, formy występowania, fizyczne właściwości minerałów, chemiczne właściwości minerałów).
2. Klasyfikacja i nomenklatura kamieni jubilerskich wg ustaleń międzynarodowych (CIBJO). Podstawowe wiadomości z krystalografii (kryształ, ciało krystaliczne i amorficzne, elementy symetrii, układy krystalograficzne, morfologia kryształów rzeczywistych; powstawanie kryształów naturalnych, skupienia kryształów).
3. Podstawy optyki kryształów (światło; polaryzacja światła; załamanie, odbicie i absorpcja światła; propagacja światła w kryształach - kryształy izotropowe i anizotropowe; barwa; pleochroizm; efekty optyczne, luminescencja).
4. Podstawowe metody badania kamieni jubilerskich.
5. Wstępne badanie kamieni jubilerskich w świetle białym - gołym okiem i lupą 10x aplanatyczno-achromatyczną. Zasada działania i budowa lupy, polaryskopu i konoskopu.
6. Zasada działania i budowa refraktometru. Interpretacja wyników pomiarów refraktometrycznych
7. Znaczenie diagnostyczne inkluzji w naturalnych i syntetycznych kamieniach jubilerskich.
8. Badanie luminescencji - lampy, barwy luminescencyjne. 
9. Oznaczanie gęstości - waga hydrostatyczna, ciecze ciężkie, indykatory.
10. Budowa i zasada działania dychroskopu.
11. Budowa i zasada działania spektroskopu. Widma spektroskopowe.
12. Własności i identyfikacja wybranych kamieni jubilerskich - grupa: berylu, chryzoberylu i korundu.
13. Własności i identyfikacja wybranych kamieni jubilerskich - grupa kwarc, chalcedon, opal.
14. Własności i identyfikacja wybranych kamieni jubilerskich - grupa granatów.
15. Własności i identyfikacja wybranych kamieni jubilerskich - grupa turmalinu.
16. Własności i identyfikacja wybranych kamieni jubilerskich - cyrkon, oliwin i topaz.
17. Własności i identyfikacja wybranych kamieni jubilerskich - grupa skaleni. 
18. Własności i identyfikacja wybranych kamieni jubilerskich - zoisyt (tanzanit), jady, serpentyn, serpentynit, spodumen,
19. Własności i identyfikacja szkliw naturalnych i ich naśladownictw.
20. Nieprzezroczyste kamienie jubilerskie.
21. Metody badania kamieni jubilerskich wykorzystujące zjawiska: refleksyjności, przewodności elektrycznej, przewodnictwa cieplnego, właściwości zwilżania, selektywnej transmisji światła widzialnego oraz metody niekonwencjonalne.
22. Kamienie syntetyczne, produkty sztuczne, imitacje i naśladownictwa - metody otrzymywania, własności fizyczne, metody identyfikacji.
23. Kamienie poprawiane (metody poprawiania, rodzaje kamieni poprawianych).
24. Kamienie rekonstruowane, kamienie łączone (kompozyty) - własności fizyczne, metody identyfikacji.
25. Kamienie jubilerskie pochodzenia organicznego - perły, kość słoniowa, korale.
26. Kamienic jubilerskie pochodzenia organicznego - bursztyn i inne żywice kopalne, gagat.


”ZNAWCA PEREŁ” 
(czas trwania 30 godz.)
                                                                                                                  

1. Klasyfikacja, nazewnictwo i terminologia pereł wg zasad CIBJO.
2. Perły naturalne (nazewnictwo, taksonomia małży perłorodnych, budowa perłopławów, powstawanie pereł, właściwości fizyczno-chemiczne i strukturalne, występowanie, zastosowanie, klasyfikacja pereł naturalnych, wycena pereł naturalnych).
3. Perły hodowane słonowodne (historia hodowli pereł, współczesne metody hodowli pereł słonowodnych, właściwości fizyczno-chemiczne i strukturalne, obszary hodowli, zastosowanie).
4. Perły łuskowe (współczesne metody hodowli, właściwości fizyczno-chemiczne i strukturalne, zastosowanie).
5. Perły hodowane słodkowodne (współczesne metody hodowli, właściwości fizyczno-chemiczne i strukturalne, obszary hodowli, zastosowanie).
6. Wycena pereł hodowanych.
7. Metody rozróżniania pereł.
8. Metody upiększania pereł.
9. Imitacje pereł; metody identyfikacji.
10. Wyroby z perłami.
11. Zasady użytkowania i przechowywania pereł.
12. Światowy rynek pereł hodowanych. 


”ZNAWCA BURSZTYNU” 
(czas trwania 30 godz.)
                                                                                                                  

1. Żywice, żywice subfosylne; użyteczne żywice kopalne, klasyfikacja. 
2. Klasyfikacje bursztynu.
3. Geneza i złoża bursztynu bałtyckiego.
4. Historia bursztynu. Arcydzieła bursztynnicze.
5. Właściwości i odmiany bursztynu bałtyckiego.  
6. Klasyfikacja surowca i półfabrykatów z bursztynu bałtyckiego.
7. Kamienie jubilerskie z bursztynu bałtyckiego (sukcynitu) – klasyfikacja i nazewnictwo.  
8. Metody identyfikacji bursztynu bałtyckiego
9. Metody traktowania bursztynu bałtyckiego
10. Imitacje bursztynu; klasyfikacja; metody identyfikacji.
11. Wyroby z bursztynu i z bursztynem; ocena i wycena.


”ZNAWCA KORALI” 
(czas trwania 30 godz.)

1.Ogólne wiadomości o koralowcach.
pozycja systematyczna, CITES,  budowa , występowanie,
2. Koralowce jubilerskie.
charakterystyka, klasyfikacja, cechy i metody identyfikacji
3. Właściwości surowca koralowcowego. 
4. Wyroby z koralowca i ich cechy. 
5. Ocena surowców i wyrobów z koralowca.
kryteria oceny, metody,  protokół badania 
6. Metody poprawiania koralowców.
7. Imitacje.
8. Identyfikacja koralowca traktowanego, naśladownictw i imitacji.

 

WARSZTATY SZKOLENIOWE

IMITACJE  DIAMENTÓW oraz DIAMENTY  SYNTETYCZNE
(czas trwania 10 godz.)
1. Praktyczne zapoznanie się z właściwościami wszelkich  imitacji diamentu oraz z podstawowymi metodami ich identyfikacji.
2. Praktyczne zapoznanie się z właściwościami diamentów syntetycznych (HPHT i CVD) bezbarwnych i barwnych oraz z podstawowymi metodami ich identyfikacji.

 

SYNTETYCZNE  KAMIENIE JUBILERSKIE
(czas trwania 10 godz.)
1. Metody syntezy kamieni jubilerskich (Verneuil, Bridgman, Czochralski, Kyropoulos, Bagdasarow, Stepanov, strefowego stapiania, autotygla, metody topnikowe, metody hydrotermalne, HPHT, CVD, sedymentacyjne, ceramiczne, ...,)
2. Syntetyczne korundy jubilerskie.
3. Syntetyczne beryle jubilerskie.
4. Inne syntetyczne kamienie jubilerskie (kwarc, spinel, chryzoberyl, forsteryt, granat, rutyl, 
opal, turkus, czaroit, lapis, malachit, żad, koral, kość słoniowa, cynkit, ...,).

 

POPRAWIANE (TRAKTOWANE) KAMIENIE JUBILERSKIE
(czas trwania 10 godz.)
1. Metody upiększania barwy kamieni jubilerskich (odbarwianie, nasycanie, powlekanie, wygrzewanie, napromieniowanie, ...,)
2. Metody upiększania wnętrza kamienii jubilerskich (polepszanie czystości przez: laserowanie, klarowanie, wypełnianie, ...,)
3. Metody powiększania masy kamieni jubilerskich (rekonstrukcja, zespalanie, nakładanie, ...,).
4. Poprawiane diamenty.
5. Poprawiane korundy.
6. Poprawiane beryle.

 

PERŁY CHIŃSKIE
(czas trwania 10 godz.)
1. Perły słodkowodne hodowane metodą tradycyjną.
2. Perły słodkowodne hodowane metodą nowoczesną.
3. Perły słonowodne.


SZKOLENIA TOWAROZNAWCZE

SPRZEDAWCA  DIAMENTÓW
(czas trwania 30 godz.)
1. Podstawowe wiadomości o diamencie
2. Diamenty jubilerskie
3. Kryteria oceny oszlifowanego diamentu (4C)
4. Ocena diamentów jubilerskich (luzem i w oprawie)
5. Prawne i praktyczne aspekty certyfikacji oszlifowanych diamentów, certyfikaty GIA, HRD,
6. Konfrontacja certyfikatu z diamentem którego tyczy.
7. Diamenty poprawiane
8. Imitacje diamentów
9. Oprawy diamentów jubilerskich
10. Ekspozycja brylantów.

 

SPRZEDAWCA  PEREŁ
(czas trwania 20 godz.)
1. Podstawowe wiadomości o mięczakach perłorodnych. Współczesna i kopalna masa perłowa.
2. Perły naturalne i hodowane, kategorie pereł, utwory perłopodobne
3. Budowa pereł. Terminologia i definicje CIBJO. Kryteria oceny pereł.
4. Efekt perłowy
5. Wiązanie i osadzanie pereł; typy wyrobów.
7. Imitacje pereł i ich rozpoznawanie
8. Sposoby praktycznej oceny pereł.
9. Zasady szacowania wartości pereł naturalnych i hodowanych
10. Zasady użytkowania i przechowywania pereł.
11. Metody upiększania pereł.
12. Certyfikat.

 

SPRZEDAWCA  KAMIENI JUBILERSKICH
(czas trwania 40 godz.)
1. Klasyfikacja i nomenklatura kamieni jubilerskich wg ustaleń międzynarodowych (CIBJO).
2. Elementy optyki kryształów (światło, załamanie światła, dyspersja, barwa, pleochroizm; efekty optyczne, fluorescencja).
3. Lupowe obserwacje kamieni jubilerskich (powierzchnia i wnętrze)                                      
4. Własności wybranych kamieni jubilerskich - korund, beryl i chryzoberyl.
5. Własności wybranych kamieni jubilerskich - granaty.
6. Własności wybranych kamieni jubilerskich - turmaliny.
7. Własności wybranych kamieni jubilerskich – kwarc, chalcedon, opal.
8. Własności wybranych kamieni jubilerskich - cyrkon, oliwin, topaz i zoisyt (tanzanit), spodumen.
9. Własności wybranych kamieni jubilerskich - skalenie. 
10. Własności wybranych kamieni jubilerskich - jady, serpentyn, serpentynit.
11. Nieprzezroczyste kamienie jubilerskie.
12. Kamienie syntetyczne, imitacje - własności fizyczne, możliwości identyfikacji.
13. Kamienie poprawiane (metody poprawiania, cechy poprawiane).
14. Kamienie rekonstruowane, kamienie łączone (kompozyty) - własności fizyczne, metody identyfikacji.
15. Kamienie jubilerskie pochodzenia organicznego - perły, kość słoniowa, korale, bursztyn i inne żywice kopalne, gagat.
16. Metale szlachetne używane do sporządzania stopów, próby złota, srebra, platyny i palladu, przeliczanie prób z karatów na tysięczne, łuty, zołotniki.
17. Cechy probiercze, remedium, cecha główna i dodatkowa, potwierdzenie prób, omówienie składowych cechy głównej, ogólne wiadomości o cechach probierczych innych państw oraz najbardziej popularne cechy probiercze spotykane w Polsce.
18. Rozpoznawanie techniki wykonania biżuterii: ręczna, odlew z form, na tracony wosk, luty, biżuteria tłoczona, z wykrojników, rodzaje opraw do kamieni jubilerskich.

 

 

SZKOLENIE  PROFILOWANE

(czas trwania 30 godz.)

- dla celników,
- dla pracowników lombardów,
- dla policjantów,
- dla ubezpieczycieli.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów państwowych i niektórych instytucji, którzy z racji wykonywanych zadań podejmują decyzje wymagające podstawowej znajomości metali szlachetnych, wyrobów z metali szlachetnych, kamieni jubilerskich, pereł i substancji pochodzenia organicznego oraz wyrobów jubilerskich je zwierających.

1. Metale szlachetne – rozpoznawanie i wycena,
2. Cechy probiercze (polskie i obce) – rozpoznawanie; sfałszowane cechy probiercze,
3. Wyroby z metali szlachetnych - ocena i wycena.
4. Monety. Kryteria klasyfikacji i oceny.
5. Diamenty surowe i oszlifowane. Rozpoznawanie, kryteria oceny i wyceny diamentów surowych i oszlifowanych, luzem i w oprawie. Imitacje.
6. Kamienie jubilerskie kolorowe. Rozpoznawanie, kryteria oceny i wyceny kolorowych kamieni jubilerskich (surowych i oszlifowanych).
7. Kamienie jubilerskie pochodzenia organicznego - perły, kość słoniowa, korale, bursztyn i inne żywice kopalne. Aktualne unormowania konwencji waszyngtońskiej (CITES).
8. Metody szacowania wartości i ustalania cen kamieni i wyrobów jubilerskich.

 

ZGŁOSZENIE  UCZESTNICTWA  W  SZKOLENIU

Nazwa szkolenia ..........................................................................................................................

Imię i nazwisko ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................................

E-mail ...........................................................................................................................................

Telefon .........................................................................................................................................

Wykształcenie ..............................................................................................................................

Uprawiany zawód ........................................................................................................................

Miejscowość, data, podpis ...........................................................................................................